Профили/професии

Прием след завършен IV или VII клас

 

I.     След завършен IV клас

        в общообразователни паралелки с разширена и допълнителна подготовка по:

 

        1.      Български език и литератураедна паралелка;

(подробна информация)

        2.      Изобразително изкуство и Музика – една паралелка с две групи;

(подробна информация)

        3.     Хореография – една паралелка с две групи с изучаване на български народни танци
           или модерен танц.

(подробна информация)

    Прием след 4 клас
    Прием след 7 клас
    Свободни места
    Форми на обучение
    Декларация родител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  След завършен VII клас

в профилирани или професионални паралелки, както следва:

 

1.      Професионална паралелка за придобиване на квалификация по професия 346040 „Съдебен служител“, специалност 3460401 „Съдебна администрация“ по типов учебен план за професията с интензивно изучаване на чужд език (английски език) – една паралелка.

·         Прием след завършен VII клас. Срок на обучение – 5 г.

·         Придобиване на трета степен на професионална квалификация.

·         Интензивно изучаван език в VIII клас – английски (18 часа седмично).

·         Балообразуването включва удвояване на резултата по български език и литература от НВО, удвояване на резултата по математика от НВО и оценките по български език и литература и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

·         Обучението по професията дава основни познания за структурата и функционирането на съдебната система, гарантира достатъчно познания за професионална реализация веднага след придобиване на средното образование, както и за продължаване на обучението във ВУЗ по специалности от професионални направления „Право“ или „Публична администрация“.

(подробна информация)

 

2.      Профил „Хуманитарни науки” по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език – една паралелка.

·         Прием след завършен VII клас. Срок на обучение – 5 г.

·         Профилиращи предмети – Български език и литература, История и цивилизации, Английски език, Философия.

·         Интензивно изучаван език в VIII клас – английски (18 часа седмично).

·         Балообразуването включва утрояване на резултата по български език и литература от НВО, резултата по математика от НВО и оценките по български език и литература и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

·         Обучението по български език и литература дава възможност за формиране на задълбочени знания, свързани със закономерностите на художественото изобразяване, за адекватно осмисляне и интерпретиране на литературните текстове и разбиране на процесите в българската и световната литература.

(подробна информация)

 

3.      Профил „Хуманитарни науки” по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на немски език – една паралелка.

·         Прием след завършен VII клас. Срок на обучение – 5 г.

·         Профилиращи предмети – Български език и литература, История и цивилизации, Философия, Немски език.

·         Интензивно изучаван език в VIII клас – немски (18 часа седмично).

·         Балообразуването включва утрояване на резултата по български език и литература от НВО, резултата по математика от НВО и оценките по български език и литература и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

·         Обучението по български език и литература дава възможност за формиране на задълбочени знания, свързани със закономерностите на художественото изобразяване, за адекватно осмисляне и интерпретиране на литературните текстове и разбиране на процесите в българската и световната литература.

(подробна информация)

 

4.      Профил „Хуманитарни науки” по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език – една паралелка (STEM).

·         Прием след завършен VII клас. Срок на обучение – 5 г.

·         Профилиращи предмети – Български език и литература, История и цивилизации, Математика, Информационни технологии.

·         Интензивно изучаван език в VIII клас – английски (18 часа седмично).

·         Балообразуването включва удвояване на резултата по български език и литература от НВО, удвояване на резултата по математика от НВО и оценките по български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование.

·         Паралелното обучение по български език и литература и математика дава възможност за формиране на личности с широк кръгозор и балансирани познания както в областта на българската и световната литература, така и в областта на точните науки.

(подробна информация)

 

5.      Профил „Обществени науки” по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език – една паралелка.

·         Прием след завършен VII клас. Срок на обучение – 5 г.

·         Профилиращи предмети – История и цивилизации, Философия, Английски език, Български език и литература.

·         Интензивно изучаван език в VIII клас – английски (18 часа седмично).

·         Балообразуването включва утрояване на резултата по български език и литература от НВО,  резултата по математика от НВО и оценките по история и цивилизации и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

·         Изучаването на класически езици (старогръцки, латински и старобългарски) дава възможност за по-задълбочено вникване в историята на древните цивилизации.

(подробна информация)

 

6.      Профил „Обществени науки” по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на немски език – една паралелка (STEM).

·         Прием след завършен VII клас. Срок на обучение – 5 г.

·         Профилиращи предмети – География и икономика, История и цивилизации, Информационни технологии, Биология и здравно образование.

·         Интензивно изучаван език в VIII клас – немски (18 часа седмично).

·         Балообразуването включва утрояване на резултата по български език и литература от НВО,  резултата по математика от НВО и оценките по география и икономика и чужд език.

·         Целта на профила е учениците да осмислят значението, мястото и ролята на географските познания като необходимо условие за разбиране на глобалните процеси в съвремеността, обучението им да допринесе за формиране и повишаване на тяхната географска култура, за постигане на компетентности за ползотворно участие в обществения живот.

(подробна информация)

 

7.      Профил “Изобразително изкуство” по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език – една паралелка (STEAM).

·         Прием след завършен VII клас, след изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство. Срок на обучение – 5 г.

·         Профилиращи предмети – Изобразително изкуство, Английски език, Информационни технологии, Математика.

·         Интензивно изучаван език в VIII клас – английски (18 часа седмично).

·         Във втори гимназиален етап учениците се обучават в студия по скулптура, живопис, графика, приложни изкуства и дизайн. Така придобиват знания и специализирани практически умения по съответния вид изкуство. Математическите знания и уменията в областта на информационните технологии допринасят за успешната им реализация след завършване на средното образование.

(подробна информация)

   

8.      Профил „Музика“ по рамков учебен план за профилирано образование с разширено изучаване на английски език (народно пеене, поп и джаз пеене, тамбура, гайда, гъдулка, кавал, пиано, китара, акордеон) – една паралелка (STEAM).

·         Прием след завършен VII клас, след изпит за проверка на способностите по музика. Срок на обучение – 5 г.

·         Профилиращи предмети – Музика, Информационни технологии, Български език и литература, Биология и здравно образование.

·         Разширено изучаван език в VIII клас – английски (12 часа седмично).

·         Учебният план предвижда индивидуално обучение по музикален инструмент: гъдулка, гайда, кавал, тамбура, народно пеене, поп и джаз пеене, китара, пиано, акордеон и задължително пиано. Изучават се и основни музикално-теоретични дисциплини като „Солфеж и начална хармония“, „Теория на музиката“, „Музикална култура“, „Българска народна музика“, „История на музиката“, „Музикални технологии“ и „Хореография“. Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тяхното музикално развитие – представителен народен хор, представителен народен оркестър, гайдарски оркестър, духов оркестър, детски народен хор, вокални групи и камерни формации по класове. 

(подробна информация)

 

9.      Професионална паралелка за придобиване на квалификация по професия  212050 ,,Танцьор“ с две  специалности 2120501 ,,Български танци“ и 2120502 ,,Модерен танц“ по рамков учебен план за професионално образование с разширено изучаване на чужд език (английски език) – една паралелка с две групи.

·         Прием след завършен VII клас. Срок на обучение – 5 г.

·         Придобиване на трета степен на професионална квалификация.

·         Разширено изучаван език в VIII клас – английски (12 часа седмично).

·         Учениците избират специалността при постъпване в училище и се обучават по съответния училищен учебен план. Паралелката се дели на две групи по предметите, различни за двете специалности.

(подробна информация)