Заявление

Признаване на завършено училищно обучение

в училище на чужда държава

Нормативно основание: Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – от чл. 105 до чл. 120

Съгласно чл. 107, ал. 3 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, признаването на завършен период или клас за класовете от І до VІ включително, се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.

         Признаването на завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII включително, на завършен първи гимназиален етап от средната степен на образование, както и признаването на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация, се извършва от експертна комисия към всяко РУО.

         Гражданите, които желаят да продължат образованието си в СУ за ХНИ  „Константин Преславски“ и имат завършен от V до VI клас в училище в чужда държава, подават следните документи:

1. заявление по образец;

2. документ за училищно образование и/или професионална квалификация;

3. документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;

4. превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач;

Документите по т. 4 се подават в оригинал, а документите по т. 2 и 3 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.

         Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища, могат по своя преценка, а за непълнолетните – по преценка и желание на родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила), да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) до директора на училището, то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря.

Процедура на РУО за ученици от VII до XII клас.