СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл. 104, ал. 2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВА

Свободни места в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна за учебната 2019/2020 към 15.01.2020 г.,  както следва:

паралелка

профил/професия/разширена подготовка

брой места

VIIIз

профил „Музика“

3

IXв

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на AЕ

1

IХж

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“

1

IХз

профил „Музика“

5

IХи

Профил „Изобразително изкуство“ с интензивно изучаване на АЕ

1

Xг

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на НЕ

3

Xд

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

Xж

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“

4

Xз

профил „Музика“

3

X

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на НЕ

3

X

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

2

X

профил „Хуманитарен“ /ИЦ/ с интензивно изучаване на АЕ

4

X

профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на НЕ

6

X

профил „Изкуства“, /Хореография/

4

X

профил „Изкуства“ /Музика/

6

X

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ с интензивно изучаване на АЕ

2

XIIб

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

6

XIIв

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на НЕ

2

XIIг

профил „Хуманитарен“ /БЕЛ/ с интензивно изучаване на АЕ

2

XIIд

профил „Хуманитарен“ /ИЦ/ с интензивно изучаване на АЕ

2

XIIе

профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на НЕ

4

XIIж

профил „Изкуства“ /Хореография/

3

XIIз

профил „Изкуства“ /Музика/

6

ХIIи

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ с интензивно изучаване на АЕ

4

ХIIк

профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/

2

      В случай, че постъпилите заявления за записване в VIII клас са повече от свободните места в съответната паралелка, кандидатите се подреждат съобразно бал, образуван съгласно заповед № РД 06-479/19.04.2019 г. на началника на РУО – Варна. Когато подреждането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на свободните места се прилага чл. 59 от Наредба № 10 от 01.09.2019 г. за организация на дейностите в училищното образование.