Свободни места

 в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна

за учебната 2020/2021 година към 11.02.2021 г.

 

паралелка

профил/професия

брой места

IХв

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на НЕ

1

IХe

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на НЕ

1

IХз

профил „Музика“ с разширено изучаване на АЕ

2

Хб

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

Хг

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на НЕ

1

Хж

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с разширено изучаване на АЕ

1

Хж

професия “Танцьор“, специалност „Български танци“ с разширено изучаване на АЕ

1

Хз

профил „Музика“ с разширено изучаване на АЕ

4

X

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

X

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с разширено изучаване на АЕ

4

X

професия “Танцьор“, специалност „Български танци“ с разширено изучаване на АЕ

1

X

профил „Музика“ с разширено изучаване на АЕ

3

X

профил „Изобразително изкуство“ с интензивно изучаване на АЕ

1

XI

профил „Хуманитарен“ (БЕЛ) с интензивно изучаване на НЕ

3

XI

профил „Хуманитарен“ (БЕЛ) с интензивно изучаване на АЕ

3

XI

профил „Хуманитарен“ (БЕЛ) с интензивно изучаване на НЕ

2

XI

профил „Хуманитарен“ (ИЦ) с интензивно изучаване на АЕ

3

XI

профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на НЕ

6

XI

профил „Изкуства“, (Хореография)

4

XIIз

профил „Изкуства“ (Музика)

7

XIIи

профил „Изкуства“ (Изобразително изкуство) с интензивно изучаване на АЕ

2

 

Заявления за заемане на свободните места се подават в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна, ул. „Атанас Георгиев“ 20, стая 214, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

В случай, че постъпилите заявления за записване са повече от свободните места в съответната паралелка, кандидатите се класират в низходящ ред чрез последователно прилагане на следните критерии:

-       общ успех от завършен предходен клас или учебен срок;

-       среден прогнозен общ успех от текущи оценки (когато преместването се извършва след началото на учебната година и преди края на учебен срок);

-       сбор от оценките (от завършен предходен клас) по учебните предмети, определени като първи и втори профилиращ предмет за съответната профилирирана паралелка, за която ученикът кандидатства.

 

За ученици, желаещи да се запишат на свободни места в VIII клас и са повече от свободните места в съответната паралелка, се прилага чл. 59, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.