Организация на дейностите

 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

на СУ за ХНИ „Константин Преславски” - Варна

в V клас за учебната 2024/2025 година

 
  График
   
  Заявление за преместване

  Консултации

  Профили/професии

   Списък на класираните ученици

 
 

 

- една паралелка с разширена подготовка по български език и литература (26 ученици) в една група;

- една паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство и по музика (26 ученици) в две групи – група за разширена подготовка по изобразително изкуство (13 ученици) и група за разширена подготовка по музика (с изучаване на гайда, гъдулка, кавал, тамбура, китара, акордеон, пиано, народно пеене или поп и джаз пеене - 13 ученици);

- една паралелка с подготовка по хореография (26 ученици) в две групи – подготовка по български народни танци и подготовка по модерни танци (по 13 ученици във всяка група).

Училищният план-прием за учебната 2024/2025 година е утвърден със заповед № РД 05-1589/05.03.2024 г. на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Наредба 10), във връзка с чл. 41, ал. 1 от Наредба 10, решение на Педагогически съвет (протокол № 4 от 16.02.2024 г.) и становище на Обществен съвет към СУ за ХНИ „Константин Преславски” - Варна (протокол № 9 от 29.02.2024 г.).