Профили/професия

                                Профил „Хуманитарни НАУКИ“
 

Профилиращи предмети: БЕЛ, История и цивилизации, Английски или Немски език, Философия

Приемът в този профил се осъществява след завършен VII клас. Учебните програми на предметите, които подпомагат профила, стимулират индивидуалните интереси, способности и дарования на учениците в областта на езикознанието и литературата. Като приоритетно, обучението по български език и литература дава възможност за формиране на задълбочени знания, свързани със закономерностите на художественото изобразяване, за адекватно осмисляне и интерпретиране на литературните текстове и разбиране на процесите в българската и световната литература.

Предметите Езикова култура, Културология, Риторика, История на изкуството и изучаването на старогръцки, латински и старобългарски езици дооформят спецификата на обучението. Хорариумът на часовете по чужд език (интензивно изучаван английски или немски) гарантира свободно общуване, възможност за четене на чуждестранна литература в оригинал и придобиване на опит в областта на художествения превод.

Опознаването на ораторското изкуство и езикова култура спомага за усъвършенстване на индивидуалния стил на говорене и писмено изразяване, за логичност и аргументираност при изказа.

В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език - според желанията на учениците и възможностите на училището (английски, немски, френски, италиански или руски език).

Обучението завършва с полагане на два Държавни зрелостни изпита - по Български език и литература и по един от профилиращите предмети (Английски/Немски език, История и цивилизации, Философия).

Възпитаниците на профила са носители на много престижни награди в областта на хуманитаристиката – от националните конкурси „Петя Дубарова“, „Живеем в земята на Ботев“, „Моята България“ и др. Имат възможност да се изявяват в ежегодната Национална литературна конференция, организирана от училището, да се включват с авторски текстове или преводи в ежегодния Алманах на училището или в училищния вестник „Профили“; да участват в ежегодния конкурс за публична реч на катедра „Философия“; да изпробват перото си в Националната олимпиада по български език и литература.

Завършилите този профил намират своята реализация в различни области на хуманитарни, природни, икономически или правни науки, морско дело, медицина. Успешно продължават обучението си в престижни висши учебни заведения в страната и чужбина.

Учебният план е разработен по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език и е част от Иновативния проект на училището.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Образователна степен: Средна

I гимназиален етап

II гимназиален етап

 

Класове

Общо

Класове

Общо

ОБЩО

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XI – XII

VІІІ – ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

 

 

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

144

108

396

108

93

201

597

Първи чужд език

648

144

72

864

72

62

134

998

Втори чужд език

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

 -

-

90

История и цивилизации

 -

144

126

270

 -

-

270

География и икономика

 -

72

90

162

 -

-

162

Философия

36

36

72

144

 -

 

-

144

Гражданско образование

 -

 -

 -

 -

36

31

67

67

Биология и здравно образование

 -

90

72

162

 -

-

162

Физика и астрономия

 -

90

72

162

 -

-

162

Химия и опазване на околната среда

 -

90

72

162

 -

-

162

Музика

18

18

18

54

 -

-

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

 -

 -

 -

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

1080

1098

954

3168

432

372

804

3972

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б

72

54

198

324

720

620

1340

1664

Български език и литература

36

-

90

126

108

93

335

461

Езикова култура

-

-

-

-

36

31

-

-

Старобългарски език

36

54

36

126

-

-

-

126

Първи чужд език

-

-

72

72

108

93

201

273

Втори чужд език

-

-

-

-

36

31

67

67

История и цивилизация

-

-

    -

-

180

155

299

299

Философия

-

-

-

-

180

155

268

268

Културология

-

-

-

-

-

62

62

62

Риторика

-

-

-

-

72

-

72

72

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В - факултативни учебни часове

Максимален годишен брой часове за раздел В

36

144

108

288

144

93

237

525

Втори чужд език

-

36

-

36

-

-

-

36

Български език и литература

-

36

-

36

-

-

-

36

Езикова култура

36

36

36

108

-

-

-

108

Латински език

-

-

-

-

72

62

134

134

Старогръцки език

-

-

36

36

36

-

36

72

Риторика

-

36

36

72

-

-

-

72

История на изкуството

-

-

-

-

36

31

67

67

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1188

1296

1260

3744

1296

1085

2381

6125

                   

 

При разпределението на учебните часове, на основание и при спазване на чл. 15 от Наредба №4/30.11.2015 год. за учебния план и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка са направени следните промени:

-          Осми клас – в раздел Б се въвежда нов учебен предмет „Старобългарски език“ с хорариум 36 часа, за разширена подготовка по български език и литература се разпределят 36 часа; в раздел В се въвежда нов учебен предмет „Езикова култура“ с хорариум 36 часа.

-          Девети клас – в раздел А са увеличени часовете по български език и литература с 36 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план; в раздел Б продължава обучението по новия учебен предмет „Старобългарски език“ с хорариум 54 часа; в раздел В продължава обучението по новия учебен предмет „Езикова култура“ с годишен хорариум 36 часа и се въвежда нов учебен предмет „Риторика“ с годишен хорариум 36 часа, както и се разширява подготовката по български език и литература и втори чужд език с по 36 часа.

-          Десети клас – в раздел Б продължава обучението по новия учебен предмет „Старобългарски език“ с хорариум 36 часа; разширява се подготовката по български език и литература с 90 часа, а по първия чужд език със 72 часа; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети „Езикова култура“ и „Риторика“ с годишен хорариум 36 часа и се въвежда нов учебен предмет „Старогръцки език“ с хорариум 36 часа.

-          Единадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по български език и литература, история и цивилизация, първи чужд език и философия. Останалите часове се разпределят както следва: „Езикова култура“ - 36 часа и „Риторика“ - 72 часа, в раздел В – „Латински език“ - 72 часа, „Старогръцки език“ - 36 часа и „История на изкуството“ - 36 часа.

-          Дванадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по български език и литература, история и цивилизация, първи чужд език, философия. Въвежда се нов учебен предмет „Културология“ с хорариум 62 часа и продължава обучението по новия учебен предмет „Езикова култура“ с 31 часа, а в раздел В – „Латински език“ с 62 часа и „История на изкуството“ с 31 часа.

Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.