Профили/професия

               Профил Обществени науки (География и икономика) -  STEM

Приемът в този профил се осъществява след завършен VII клас.Идеята, заложена в учебната програма по география и икономика, е учениците да осмислят значението, мястото и ролята на географските познания като необходимо условие за разбиране на глобалните процеси в съвремеността, обучението им да допринесе за формиране и повишаване на тяхната географска култура, за постигане на компетентност за ползотворно участие в обществения живот.
        Основните модули, заложени в учебната програма са: Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие; Геополитическа и обществена култура; Съвременно икономическо развитие; Европа, Азия и България; България и регионална политика; Географска и икономическа информация. Профилираното обучение се допълва и разширява с учебните предмети География и картография, Странознание, Етнография, Екология, Метеорология и Туристически ресурси в България. Интензивно изучаваният немски език осигурява добри възможности за проучване на географски изследвания и периодични издания от Германия, за работа в сферата на туризма и международните икономически отношения. Допълнителните часове по български език и литература подпомагат успешното представяне на първия задължителен изпит от Държавните зрелостни изпити.
       STEM профилът на паралелката се обуславя от изучаването като трети и четвърти профилиращи предмети на информационни технологии и биология и здравно образвание. В съвременния свят е немислимо прилагането на придобитите знания и обработването на огромната по обем информация без познания в областта на информационните технологии. Многобройните специализирани приложения, съвременните методи на картографиране и изследване, достъпването и разчитането на сателитни бази данни, както и съставянето на такива изисква по-задълбочени практически познания и компютърни умения. А връзката на географията и икономиката с биоразнообразието, екологията, климатичните промени и влиянието им върху човешкия и животинските организми, както и върху растителните видове изисква знания и разбиране за живота, за неговото функциониране и растеж, за връзката му с неживата природа.
В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език според желанията на учениците и възможностите на училището.
       Обучението завършва с полагане на два Държавни зрелостни изпита - по Български език и литература и по един от профилиращите предмети (География и икономика, История и цивилизации, Информационни технологии или Биология и здравно образование).
      
Учебният план е разработен по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език и е част от Иновативния проект на училището.

 

Образователна степен: Средна

I гимназиален етап

II гимназиален етап

 

Класове

Общо

Класове

Общо

ОБЩО

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ - Х

ХІ

ХІІ

XI - XII

VІІІ - ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

 

 

Раздел А - задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Първи чужд език

648

144

72

864

72

62

134

998

Втори чужд език

-

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

-

-

-

90

История и цивилизации

-

144

126

270

-

-

-

270

География и икономика

-

90

90

180

-

-

-

180

Философия

36

36

72

144

-

-

-

144

Гражданско образование

-

-

-

-

36

31

67

67

Биология и здравно образование

-

90

72

162

-

-

-

162

Физика и астрономия

-

90

72

162

-

-

-

162

Химия и опазване на околната среда

-

90

72

162

-

-

-

162

Музика

18

18

18

54

-

-

-

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

-

-

-

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

1080

1116

954

3150

432

372

804

3954

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б

72

54

198

324

720

620

1340

1664

Български език и литература

-

-

-

-

72

62

134

134

Първи чужд език

-

-

72

72

-

-

-

72

Информационни технологии

-

-

-

-

144

124

268

268

История и цивилизация

-

-

-

-

144

124

268

268

География и икономика

-

54

90

144

180

155

335

479

География и картография

72

-

-

72

-

-

-

72

Странознание

 

 

36

36

-

-

-

36

Етнография

-

-

-

-

36

-

36

36

Екология

-

-

-

-

-

31

31

31

Биология и здравно образование

-

-

-

-

144

124

268

268

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1160

1152

3474

1152

992

2144

5618

Раздел В - факултативни учебни часове

Максимален годишен брой часове за раздел В

72

108

108

288

144

124

268

556

Български език и литература

-

36

36

72

-

-

-

72

Първи чужд език

-

-

-

-

36

31

67

67

Втори чужд език

72

72

72

216

36

31

67

283

Метеорология

-

-

-

-

36

31

67

67

Туристически ресурси в България

-

-

-

-

36

31

67

67

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1224

1278

1260

3762

1296

1116

2412

6174

                   

          Часовете от Раздел Б избираеми учебни часове и от Раздел В факултативни учебни часове са разпределени за разширена подготовка на основание чл. 82, ал. 2 от ЗПУО за придобиване на ключови компетентности по роден език, общуване на чужди езици, социални и граждански компетентности, както и за профилирана подготовка по география и икономика, история и цивилизации, информационни технологии, биология и здравно образование.

          При разпределението на учебните часове, на основание и при спазване на чл. 15 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка са направени следните промени:

-                     Осми клас в раздел Б се въвежда нов учебен предмет География и картография с хорариум 72 часа; в раздел В се въвежда обучение по втори чужд език със 72 часа;

-                     Девети клас в раздел А се увеличават часовете по география и икономика с 18 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план, в раздел Б се увеличават часовете по география и икономика с 54 часа; в раздел В се разширява обучението по втори чужд език с 72 часа и по български език и литература с 36 часа.

-                     Десети клас в раздел Б се разширява обучението по първи чужд език със 72 часа и по география и икономика с 90 часа; въвежда се нов учебен предмет Странознание с 36 часа; в раздел В се разширява обучението по български език и литература с 36 часа и по втори чужд език със 72 часа.

-                     Единадесети клас в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по география и икономика, история и цивилизации, информационни технологии и биология и здравно образование; надгражда се обучението по български език и литература със 72 часа и се въвежда се нов учебен предмет Етнография с 36 часа. В раздел В се допълва обучението по първи чужд език с 36 часа и по втори чужд език с 36 часа; въвеждат се нови учебни предмети Метеорология с хорариум 36 часа и Туристически ресурси в България с хорариум 36 часа.

-                     Дванадесети клас в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по география и икономика, история и цивилизации, информационни технологии и биология и здравно образование; надгражда се обучението по български език и литература с 62 часа и се въвежда нов учебен предмет Екология с 31 часа. В раздел В се допълва обучението по първи чужд език с 31 часа и по втори чужд език с 31 часа; продължава обучението по новите учебни предмети Метеорология с хорариум 31 часа и Туристически ресурси в България с хорариум 31 часа.

Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.