Профили/професии

                                  Профил „Обществени науки“ (История и цивилизации)

Приемът в този профил се осъществява след завършен VII клас. Обучението по история и цивилизации е подчинено на разбирането за изучаване на света и неговата цялост в развитие, на идеята, че националната история е част от световната. Учебните предмети световни религии, археология, фолклор и митология, етнография, културология, езикова култура и история на изкуството подпомагат задълбочено овладяване на оптимален обем от знания и развитие на качества за историческо мислене.

Изучаването на класически езици (старогръцки, латински и старобългарски) дава възможност за по-задълбочено вникване в историята на древните цивилизации. Хорариумът на часовете по чужд език (интензивно изучаван английски език) гарантира свободно общуване и възможност за ползване на исторически изследвания и източници от цял свят. Опознаването на езикова култура спомага за усъвършенстване на индивидуалния стил на говорене и писмено изразяване, за логичност и аргументираност при изказа.

В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език според желанията на учениците и възможностите на училището.

Обучението завършва с полагане на два Държавни зрелостни изпита - по Български език и литература и по един от профилиращите предмети (Английски език, История и цивилизации, Философия).

Овладяването на чужд език и задълбоченото профилирано обучение по история дава възможност на завършилите този профил да бъдат конкурентноспособни за реализацията им както в областите на хуманитарните и правните науки, така и в много други области.

Учебният план е разработен по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език и е част от Иновативния проект на училището.

 

 

Образователна степен: Средна

I гимназиален етап

II гимназиален етап

 

Класове

Общо

Класове

Общо

ОБЩО

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ - Х

ХІ

ХІІ

XI - XII

VІІІ - ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

   

Раздел А - задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

144

108

396

108

93

201

597

Първи чужд език

648

144

72

864

72

62

134

998

Втори чужд език

-

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

-

-

-

90

История и цивилизации

-

144

126

270

-

-

-

270

География и икономика

-

72

90

162

-

-

-

162

Философия

36

36

72

144

-

-

-

144

Гражданско образование

-

-

-

-

36

31

67

67

Биология и здравно образование

-

90

72

162

-

-

-

162

Физика и астрономия

-

90

72

162

-

-

-

162

Химия и опазване на околната среда

-

90

72

162

-

-

-

162

Музика

18

18

18

54

-

-

-

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

-

-

-

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

1080

1134

954

3168

432

372

804

3972

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б

72

54

198

324

720

620

1340

1664

Български език и литература

-

-

36

36

108

93

201

237

Старобългарски език

36

36

36

108

-

-

-

108

Първи чужд език

-

-

72

72

108

93

201

273

Втори чужд език

-

-

-

-

36

31

67

67

История и цивилизации

-

18

54

72

180

155

335

407

Археология

-

-

-

-

36

31

67

67

Фолклор и митология

36

-

-

36

-

-

-

36

Философия

-

-

-

-

144

124

268

268

Световни религии

 

 

 

 

36

31

67

67

Културология

-

-

-

-

36

31

67

67

Етнография

-

-

-

-

36

31

67

67

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1188

1152

3492

1152

992

2144

5636

Раздел В - факултативни учебни часове

Максимален годишен брой часове за раздел В

36

72

108

216

144

93

237

453

Езикова култура

36

36

36

108

-

-

-

108

Археология

-

36

36

72

-

-

-

72

Латински език;

-

-

-

-

72

62

134

134

Старогръцки език

-

-

36

36

36

-

36

72

История на изкуството

-

-

-

-

36

31

67

67

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1188

1224

1260

3708

1296

1085

2381

6089

                 

 

Часовете от Раздел Б – избираеми учебни часове и от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени за разширена подготовка на основание чл. 82, ал. 2 от ЗПУО за придобиване на ключови компетентности по роден език, общуване на чужди езици, социални и граждански компетентности, както и за профилирана подготовка по история и цивилизации, философия, български език и литература, английски език.

При разпределението на учебните часове, на основание и при спазване на чл. 15 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка са направени следните промени:

- В осми клас – в раздел Б се въвеждат два нови учебни предмета: ,,Старобългарски език“ с хорариум 36 часа и ,,Фолклор и митология“ с хорариум 36 часа. В раздел В се въвежда нов учебен предмет ,,Езикова култура“ с хорариум 36 часа;

- В девети клас – в раздел А се увеличават часовете по български език и литература с 36 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. В раздел Б се разширява обучението по история и цивилизации с 18 часа и продължава обучението по новия учебен предмет „Старобългарски език“ с хорариум 36 часа. В раздел В продължава обучението по новия учебен предмет ,,Езикова култура“ с хорариум 36 часа и се въвежда нов учебен предмет ,,Археология“ с хорариум 36 часа;

- В десети клас – в раздел Б се разширява обучението по български език и литература с 36 часа, по първи чужд език със 72 часа, по история и цивилизации с 54 часа и продължава обучението по новия учебен предмет „Старобългарски език“ с 36 часа. В раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Езикова култура“ с 36 часа и „Археология“ с 36 часа, въвежда се нов учебен предмет ,,Старогръцки език“ с хорариум 36 часа;

- В единадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по история и цивилизации, български език и литература, философия и английски език. Въвеждат се нови учебни предмети – Културология” с хорариум 36 часа, Археология с 36 часа, ,,Етнография“ с 36 часа и ,,Световни религии“ с 36 часа. В раздел В се въвеждат новите учебни предмети ,,Латински език“ със 72 часа и „История на изкуството“ с 36 часа; продължава обучението по старогръцки език с хорариум 36 часа;

- В дванадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по история и цивилизации, български език и литература, философия и английски език. Продължава обучението по втори чужд език с 31 часа и по новите предмети „Археология“ с 31 часа, „Културология“ с 31 часа, „Етнография“ с 31 часа и „Световни религии“ с 31 часа. В раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Латински език“ с 62 часа и „История на изкуството“ с 31 часа.

Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.