Профили/професии

                              

                                   ПРОФИЛ „МУЗИКА“ – STE(A)M паралелка

Профилиращи предмети - Музика, Информационни технологии, Български език и литература, Биология и здравно образование

Приемът в Профил „Музика“ се осъществява след завършен VII клас, след задължителен изпит за проверка на способностите по музика. Срокът на обучение е пет години. Обучението съчетава наука и изкуство и е напълно в синхрон със съвременните европейски тенденции и приоритетите, зададени от МОН.

Учебните програми на изучаваните предмети подпомагат развитието на индивидуалните способности на учениците, стимулират личностната изява, като същевременно дават стабилна музикално-теоретична подготовка. Учебният план включва индивидуални часове по музикален инструмент или пеене по избор (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, акордеон, китара, пиано, народно пеене, поп и джаз пеене) и задължително пиано. Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тяхното музикално и личностно развитие – представителен народен хор, представителен народен оркестър, гайдарски оркестър, духов оркестър, вокални групи и камерни формации по класове.

Специфичните за профила учебни предмети са Солфеж и начална хармония, Теория на музиката, Музикална култура, Българска народна музика, История на музиката, Музикални технологии и Хореография, които са в основата на музикалното обучение и гарантират необходимата музикално-теоретична подготовка.

Хорариумът на часовете по чужд език в VIII клас (разширена подготовка по английски език – 12 часа седмично) обезпечава свободното общуване и дава възможности за бъдеща реализация.

В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език - според желанията на учениците и възможностите на училището (немски, френски, италиански или руски език).

Съгласно учебния план профилиращи предмети са музика, информационни технологии, български език и литература, биология и здравно образование. Учениците завършват курса на обучение с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и по един от останалите профилиращи предмети, избран от ученика. По избор учениците могат да положат и трети държавен зрелостен изпит.

Изучаването на Информационни технологии като профилиращ предмет осигурява базови познания и универсални умения, подпомагащи бъдеща реализация във всяка една сфера на съвременния живот и особено приложими в областта на музикалното изкуство – създавано, представяно и все повече обвързано със средствата на съвременните технологии. Изучаването на биология и здравно образование като профилиращ предмет е свързано със знанията за живота и неговото функциониране, с познаване на процесите в човешкото тяло, пряко свързани с музикално-сценичното изпълнение - паметта, концентрацията, дишането, мускулатурата, овладяването на емоциите и т.н.

След завършване на втори гимназиален етап учениците могат да продължат обучението си във ВУЗ по специалности „Музикална педагогика“, „Изпълнителско изкуство“, „Дирижиране“, „Ръководство на народни състави“, „Тонрежисура“, „Арт-мениджмънт“ и др. По силата на сключени договори между училището и ВУЗ, завършилите профил „Музика“ биват приемани без изпит в музикална специалност (или направо в трети семестър - НБУ).

Сериозната подготовка по музикален инструмент или пеене, резултат от педагогическото майсторство на учителите от катедра „Музика”, намира своя израз в огромния брой спечелени награди и призови места (над 500) във всички национални и регионални конкурси. Ежегодно ученици от профила са удостоявани със стипендии от Община Варна по наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Учебният план е разработен по рамков учебен план за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език и е част от Иновативния проект на училището.

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

Класове

Общо

Класове

Общо

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ - Х

ХІ

ХІІ

XІ - ХII

VІІІ - ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

 

 

Раздел А - задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Първи чужд език

432

216

72

720

72

62

134

854

Втори чужд език

-

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

-

-

-

90

История и цивилизации

72

72

126

270

-

-

-

270

География и икономика

36

36

90

162

-

-

-

162

Философия

36

36

72

144

-

-

-

144

Гражданско образование

-

-

-

-

36

31

67

67

Биология и здравно образование

54

36

72

162

-

-

-

162

Физика и астрономия

54

36

72

162

-

-

-

162

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

162

-

-

-

162

Музика

18

18

18

54

-

-

-

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

-

-

-

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

1116

918

954

2988

432

372

804

3792

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б

90

234

198

522

720

620

1340

1862

Български език и литература

-

-

-

-

108

93

201

201

Биология и здравно образование

-

-

-

-

144

124

268

268

Информационни технологии

-

-

-

-

144

124

268

268

Музика – Музикален инструмент/Пеене

54

54

54

162

72

62

134

296

Музика – Задължително пиано

36

36

36

108

36

31

67

175

Музика - Музикална култура

-

-

-

-

72

62

134

134

Музика – Теория на музиката

-

-

-

-

108

93

201

201

Българска народна музика

-

72

36

108

-

-

-

108

История на музиката

-

72

72

144

-

-

-

144

Хореография

-

-

-

-

36

31

67

67

Общо за раздел А + раздел Б

1206

1152

1152

3510

1152

992

2144

5654

Раздел В – факултативни учебни часове

Солфеж и начална хармония

72

72

72

216

-

-

-

216

Оркестър/Хор

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1350

1296

1296

3942

1224

1054

2278

6220

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Учебният план е неразделна част от иновативен проект за включване на училището в системата на иновативните училища, съгласно Решение № 391 на Министерския съвет на Република България от 17.07.2017 год. за приемане на списъка на иновативните училища (обн. - ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.).

Часовете от Раздел Б – избираеми учебни часове и от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени за разширена подготовка на основание чл. 82, ал. 2 от ЗПУО за придобиване на ключови компетентности по роден език, социални и граждански компетентности, както и за профилирана подготовка по музика, информационни технологии, български език и литература и биология и здравно образование.

При разпределението на учебните часове, на основание и при спазване на чл. 15 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка са направени следните промени:

-            Осми клас – в раздел „Б“ се надгражда обучението по музика, като се въвеждат нови учебни предмети „Музика - Музикален инструмент/Пеене“ с хорариум 54 часа и „Музика - Задължително пиано“ – 36 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план; в раздел В се въвеждат нови учебни предмети ,,Солфеж и начална хармония“ с хорариум 72 часа и „Оркестър/Хор“ – със 72 часа.

-            Девети клас - в раздел Б се надгражда обучението по музика, като продължава обучението по новите учебни предмети „Музика - Музикален инструмент/Пеене“ с хорариум 54 часа и „Музика - Задължително пиано“ – 36 часа, въвеждат се нови учебни предмети – „Българска народна музика“ с хорариум 72 часа и „История на музиката“ с хорариум 72 часа, които се осигуряват от рамковия учебен план; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Солфеж и начална хармония“ с хорариум 72 часа и „Оркестър/Хор“ – със 72 часа.

-            Десети клас –– в раздел Б се надгражда обучението по музика, като продължава обучението по новите учебни предмети „Музика - Музикален инструмент/Пеене“ с хорариум 54 часа, „Музика - Задължително пиано“ – 36 часа, „Българска народна музика“ с хорариум 36 часа и „История на музиката“ с хорариум 72 часа, които се осигуряват от рамковия учебен план; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Солфеж и начална хармония“ с хорариум 72 часа и „Оркестър/Хор“ – със 72 часа.

-                     Единадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по български език и литература, по информационни технологии, по биология и здравно образование и по музика, като часовете се разпределят за задължителните модули: „Музикален инструмент/Пеене“ – 72 часа, „Задължително пиано“ – 36 часа, „Музикална култура“ – 72 часа и „Теория на музиката“ – 108 часа. Разширява се профилираната подготовка, като се въвежда обучение по нов учебен предмет - „Хореография“ с хорариум 36 часа. В раздел В продължава обучението по „Оркестър/Хор“ със 72 часа.

-                     Дванадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по български език и литература, по информационни технологии, по биология и здравно образование и по музика, като се разпределят часовете за задължителните модули: „Музикален инструмент/Пеене“ – 62 часа, „Задължително пиано“ – 31 часа, „Музикална култура“ – 62 часа и „Теория на музиката“ – 93 часа, разширява се профилираната подготовка, като продължава обучението по новия учебен предмет „Хореография“ с хорариум 31 часа. В раздел В продължава обучението по „Оркестър/Хор“ с 62 часа.

Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.