Профили/професия

               Паралелка с разширена подготовка по музика и по изобразително изкуство
                                                                    
V - VII клас

Паралелката с разширена подготовка по музика и изобразително изкуство е част от иновативния проект на училището, одобрен от Министерство на образованието и науката и обхваща прогимназиалния етап от V - VII клас.

Ранното обучение по изкуствата дава възможност за развитие на детските заложби и таланти и опознаване на творческия процес. Обучението е пряко свързано с професионалното ориентиране на ученика и му позволява да направи съзнателен избор на профил или професия след завършване на основното образование. От гледна точка на възпитанието, обучението по изкуства подпомага емоционалното развитие на детето и му осигурява балансирано развитие в периода на неговото съзряване.

В паралелката има две групи ученици, които се обучават по два учебни плана. Разликата между плановете се отнася само за избираемите и факултативните часове, в които учениците работят разделени на групи. Часовете по предметите от задължителна подготовка се провеждат с целия клас. Те са същите като във всички останали училища и осигуряват цялата необходима подготовка за успешно явяване на НВО след завършен VII клас.

В учебния план с разширена подготовка по изобразително изкуство избираемите часове са разпределени за обучение по живопис, моделиране и конструиране. Обучението се реализира от учители – известни варненски художници. Учениците имат възможност за постоянни изяви и участия в регионални и национални конкурси. Училището разполага със собствена галерия „Ракурси“, в която се излагат творбите на учениците.

В учебния план с разширена подготовка по музика избираемите часове са разпределени за обучение по народно пеене, народни инструменти (гъдулка, гайда, кавал, тамбура), поп и джаз пеене, китара, акордеон и пиано. Включени са и часове по солфеж и елементарна теория на музиката, както и хорова/оркестрова практика. Часовете по музикален инструмент, пеене и задължително пиано са индивидуални и се провеждат преди или след учебните занятия в специализирани кабинети. Обучението по музика дава възможност на учениците да развият своя творчески потенциал, да вземат участия в конкурси, училищни продукции и концерти.

Училището разполага с концертна зала и артсалон.

Всяка година в училището се провежда Пролетен салон на изкуствата, в рамките на който учениците имат редица възможности за изява на своите таланти пред публика.

Съвместяването на обучение по два вида изкуство в една паралелка допълнително дава възможност за обогатяване културата на учениците чрез неформалното общуване.

УЧЕБЕН ПЛАН

(Разширена подготовка по изобразително изкуство и по музика)

Учебен предмет

V клас

 

VI клас

 

VII клас

 

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

34

34

36

А

РАЗДЕЛ А - Задължителна подготовка

 

 

 

1.

Български език и литература

170

170

180

2.

Първи чужд език

119

119

108

3.

Математика

136

136

144

4.

Информационни технологии

34

34

36

5.

История и цивилизация

68

68

72

6.

География и икономика

51

51

72

7.

Човекът и природата

85

85

-

8.

Биология и здравно образование

-

-

72

9.

Физика и астрономия

-

-

54

10.

Химия и опазване на околната среда

-

-

54

11.

Музика

68

68

54

12.

Изобразително изкуство

68

68

54

13.

Технологии и предприемачество

51

51

36

14.

Физическо възпитание и спорт

85

85

72

 

Общо за РАЗДЕЛ А

935

935

1008

Раздел Б и Раздел В за разширена подготовка по изобразително изкуство

Б

РАЗДЕЛ Б - Избираема подготовка

 

 

 

1.

Изобразително изкуство – Рисуване и живопис

119

119

144

 

Общо за РАЗДЕЛ Б

119

119

144

В

 РАЗДЕЛ В - Факултативна подготовка

 

 

 

1.

Моделиране и конструиране

68

68

72

 

Общо за РАЗДЕЛ В

68

68

72

Раздел Б и Раздел В за разширена подготовка по музика

Б

РАЗДЕЛ Б - Избираема подготовка

 

 

 

1.

Музика

51

51

54

2.

Музика – Музикален инструмент / Пеене

51

51

54

3.

Музика - Задължително пиано

34

34

36

 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ  Б - ИП

136

136

144

В

РАЗДЕЛ В - Факултативна подготовка

 

 

 

1.

Солфеж и елементарна теория на музиката

34

34

36

2.

Оркестър / Хор

68

68

72

 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В - ФП

102

102

108

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 

1.                  Учебният план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

 

2.                  Учебният план е неразделна част от иновативен проект за включване на училището в системата на иновативните училища, съгласно Решение № 391 на Министерския съвет на Република България от 17.07.2017 год. за приемане на списъка на иновативните училища  (обн. - ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.).

3.                  Часовете от Раздел Б – избираеми учебни часове и от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени за разширена подготовка на основание чл. 82, ал. 2 от ЗПУО за придобиване на ключови компетентности по изобразително изкуство или по музика. Неразпределените часове за факултативна подготовка ежегодно се предлагат за организиране на дейности, отговарящи на интересите и потребностите на учениците.

4.                  При разпределението на учебните часове на основание и при спазване на чл. 3, ал. 2 от Наредба №4/30.11.2015 год. са направени следните промени:

За учениците с разширена подготовка по изобразително изкуство:

-                     Пети клас – в раздел Б се въвежда учебен предмет ,,Изобразително изкуство“ – Рисуване и живопис с хорариум 119 часа, като 34 часа от тях осигуряват съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план; в раздел В се въвежда нов учебен предмет ,,Моделиране и конструиране“ с хорариум 68 часа.

-                     Шести клас – в раздел Б продължава обучението по учебния предмет ,,Изобразително изкуство“ – Рисуване и живопис с хорариум 119 часа, като 34 часа от тях осигуряват съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план; в раздел В продължава обучението по учебния предмет ,,Моделиране и конструиране“ с хорариум 68 часа.

-                     Седми клас – в раздел Б продължава обучението по учебния предмет ,,Изобразително изкуство“ – Рисуване и живопис с хорариум 144 часа като 36 часа от тях осигуряват съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план; в раздел В продължава обучението по учебния предмет ,,Моделиране и конструиране“ с хорариум 72 часа.

За учениците с разширена подготовка по музика:

-                     Пети клас – в раздел Б часовете се разпределят за разширена подготовка по музика, както следва: „Музика“ – 51 часа, „Музика“ (Музикален инструмент/пеене) – 51 часа и „Музика“ (Задължително пиано) – 34 часа; в раздел В се въвеждат нови учебни предмети ,,Солфеж и елементарна теория на музиката“ с хорариум 68 часа и „Оркестър/Хор“ – 68 часа.

-                     Шести клас – в раздел Б часовете се разпределят за разширена подготовка по музика, както следва: „Музика“ – 51 часа, „Музика“ (Музикален инструмент/пеене) – 51 часа и „Музика“ (Задължително пиано) – 34 часа; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Солфеж и елементарна теория на музиката“ с хорариум 68 часа и „Оркестър/Хор“ – 68 часа.

-                     Седми клас – в раздел Б часовете се разпределят за разширена подготовка по музика, както следва: „Музика“ – 54 часа, „Музика“ (Музикален инструмент/пеене) – 54 часа и „Музика“ (Задължително пиано) – 36 часа; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Солфеж и елементарна теория на музиката“ с хорариум 72 часа и „Оркестър/Хор“ – 68 часа.

5.                  Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.