Профили/професия

                                Паралелка с разширена подготовка по хореография
                                                                    
V - VII клас

Паралелката с разширена подготовка по хореография е част от иновативния проект на училището, одобрен от Министерство на образованието и науката и обхваща прогимназиалния етап от V - VII клас.
        
Ранното обучение по хореография дава възможност за хармонично физическо развитие на детето в периода на полово съзряване и развитие на детските заложби и таланти чрез опознаване на творческия процес. Обучението е пряко свързано с професионалното ориентиране на ученика и му позволява да направи съзнателен избор на профил или професия след завършване на основното образование. От гледна точка на възпитанието, обучението по хореография дава възможност за емоционално изразяване на детето и му осигурява балансирано развитие в тази деликатна възраст.
          В паралелката учениците се разделят на две групи в часовете по хореография. Едната група изучава български народни танци, а другата – съвременни танцови техники (модерен танц). Часовете от раздел Б (избираеми) се разпределят за обучение по танци, а часовете от раздел В (факултативни) се разпределят за обучение по класически и характерен екзерсис, което е основополагащо за подготвката на тялото при изучаването на танцовите техники. Обучението по хореография се провежда в специализирани кабинети, отговарящи на всички съвременни изисквания за качествено и безопасно провеждане на часовете – паркет, станки, огледала, вентилация. Към всяка танцова зала има прилежащи съблекални, всеки ученик разполага с персонално шкафче за лични вещи или учебни материали. За успешното обучение на учениците грижа имат висококвалифицирани учители –хореографи и корепетитори.
          Часовете по предметите от задължителна подготовка се провеждат с целия клас. Те са същите като във всички останали училища и осигуряват цялата необходима подготовка за успешно явяване на НВО след завършен
VII клас.
        
Учениците имат възможност за постоянни изяви и участия в регионални и национални конкурси. За по-интензивна подготовка за конкурсите училището организира творчески лагери извън града, което допълнително осмисля свободното време на децата и подпомага тяхната социализация и уменията им за работа в екип. Десетките награди и отличия на нашите ученици на национални и международни конкурси допринасят за изграждане на добро самочувстие, удовлетвореност от труда и чувство за принадлежност и национална идентичност.
          Училището разполага със собствена концертна зала и артсалон, в които всяка година учениците представят своята продукция, провеждат празнични концерти и творчески срещи. На разположение на учениците е огромен гардероб с носии от различни фолклорни области, с което пресъздаването на танците става още по-въздействащо и автентично.
          Всяка година в училището се провежда Пролетен салон на изкуствата, в рамките на който учениците имат редица възможности за изява на своите таланти пред публика.
          Обучение по други изкуства и хуманитарни науки в училището допълнително дава възможност за обогатяване културата на учениците чрез неформалното общуване.

УЧЕБЕН ПЛАН

(Разширена подготовка по хореография)

 

Учебен предмет

V клас
2017/2018

VI клас
2018/2019

VII клас
2019/2020

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

34

34

36

 

РАЗДЕЛ А

Задължителна подготовка

 

 

 

1.

Български език и литература

170

170

180

2.

Първи чужд език

119

119

108

3.

Математика

136

136

144

4.

Информационни технологии

34

34

36

5.

История и цивилизация

68

68

72

6.

География и икономика

51

51

72

7.

Човекът и природата

85

85

 

8.

Биология и здравно образование

-

-

72

9.

Физика и астрономия

-

-

54

10.

Химия и опазване на околната среда

-

-

54

11.

Музика

68

68

54

12.

Изобразително изкуство

68

68

54

13.

Технологии и предприемачество

51

51

36

14.

Физическо възпитание и спорт

85

85

72

 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А - ЗП

935

935

1008

Б

РАЗДЕЛ Б

Избираема подготовка

 

 

 

1.

Хореография

119

119

144

 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б - ИП

119

119

144

 

ОБЩО ЗА ЗП + ИП

1054

1054

1152

В.

РАЗДЕЛ В

Факултативна подготовка

 

 

 

1.

Класически екзерсис

68

68

72

2.

Характерен екзерсис

68

68

72

 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В

136

136

144

 

ОБЩО ЗА ЗП+ИП+ФП

1190

1190

1296

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.                  Учебният план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл. 12, ал. 2, т. 1, чл. 14, чл. 15, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

2.                  Учебният план е неразделна част от иновативен проект за включване на училището в системата на иновативните училища, съгласно Решение № 391 на Министерския съвет на Република България от 17.07.2017 год. за приемане на списъка на иновативните училища (обн., ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.).

3.                  Избираемите учебни часове от Раздел Б и факултативните учебни часове от Раздел В са разпределени за подготовка по хореография на основание чл. 82, ал. 2 и чл. 85 от ЗПУО за придобиване на културна компетентност и умение за изразяване чрез творчество.

4.                  При разпределението на учебните часове на основание и при спазване на чл. 3, ал. 2 от Наредба №4/30.11.2015 год. за учебния план са направени следните промени:

-          в часовете от раздел Б се изучава учебен предмет ,,Хореография“ с хорариум 119/144 часа, като 34/36 часа от тях се осигуряват съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба №4/30.11.2015 год. за учебния план;

-          в часовете от раздел В се изучават нови учебни предмети ,,Класически екзерсис“ с хорариум 68/72 часа и „Характерен екзерсис“ с хорариум 68/72 часа.

5.                  Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздели Б и В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.