Механизъм за противодействие на тормоза и насилието  
Механизъм за приемане на различието и изява на дарбите Механизъм за насочване на чужденци към определен клас.