Профили/професия

     Паралелка с разширена подготовка по български език и литература

V - VII клас

Паралелката с разширена подготовка по български език и литература е част от иновативния проект на училището, одобрен от Министерство на образованието и науката и обхваща прогимназиалния етап от V - VII клас.

Обучението в тази паралелка има за цел високо качество на езиковото и общокултурното развитие на учениците, което се постига чрез надграждане на изискванията на учебната програма за прогимнзиален етап в българското училище. Освен задължителните 5 часа седмично учениците имат допълнителен час за избираема подготовка по предмета и два часа факултативна подготовка (един час езикова култура и един час фолклор и митология).

С цел задълбочено развитие на високи компетентности програмата включва:

·         теми и дейности, насочени към функционална грамотност;

·         умения за извличане и обработване на информация от различни източници;

·         комуникативни компетентности в устното и в писменото общуване;

·         възможности за творческо развитие и изяви в конкурси, творчески проекти, училищен вестник и алманах с лично творчество, литературни издания;

·         иновативна практика за прилагане на знанията чрез участие в училищен проект за фолклорна експедиция и свързаната с него изследователска и презентационна дейност.

Чрез разширената подготовка в ключовата за развитието възраст V – VII клас се надграждат уменията за учене чрез формиране на активна лична позиция и способност за работа в екип. Прилагат се иновативни методи и нови дигитални технологии.

Непрекъснато се осъвременява материалната база. Кабинетите по български език и литература имат свой уникален облик, създаващ творческа нагласа и естетически вкус у подрастващите. Снабдени са с интерактивни дъски, компютър и проектор. Според нуждите на учебния процес се използват електронни учебници, правят се презентации от ученици и учители, свързани с конкретна изследователска задача. Библиотеката към училището работи целодневно, има богат книжен и електронен фонд.

Часовете за избираема подготовка доразвиват на по-високо ниво изучаваното. Акцентира се на речевата практика, както и на междупредметните връзки. Литературните компетентности се изграждат не само върху изучаваните по програмата творби, но и върху тематично близки текстове по избор на учителя.

Факултативната подготовка обхваща часове по езикова култура и по фолклор и митология, в които има възможности за повече упражнения от функционален тип. Те отговарят на интересите на учениците, работи се индивидуално и в екипи. В тях задължителността преминава в учене чрез правене и преживяване. В презентации и драматизации оживяват художествени образи и представи, правят се изложби, свързани с традициите и запазване на националния ни дух.

Учениците, обучавани в паралелката с разширена подготовка по български език и литература, редовно показват отлични резултати на Националното външно оценяване след завършен VII клас.

Учебен план:

Учебен предмет

V  клас

 

VI  клас

 

VII  клас

 

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

34

34

36

А

РАЗДЕЛ А

Задължителна подготовка

 

 

 

1.

Български език и литература

170

170

180

2.

Първи чужд език

119

119

108

3.

Математика

136

136

144

4.

Информационни технологии

34

34

36

5.

История и цивилизация

68

68

72

6.

География и икономика

51

51

72

7.

Човекът и природата

85

85

-

8.

Биология и здравно образование

-

-

72

9.

Физика и астрономия

-

-

54

10.

Химия и опазване на околната среда

-

-

54

11.

Музика

68

68

54

12.

Изобразително изкуство

68

68

54

13.

Технологии и предприемачество

51

51

36

14.

Физическо възпитание и спорт

85

85

72

 

Общо за РАЗДЕЛ А

935

935

1008

Б

РАЗДЕЛ Б

Избираема подготовка

 

 

 

1.

Руски език

85

85

72

2.

Български език и литература

34

34

72

 

Общо за РАЗДЕЛ Б

119

119

144

 

ОБЩО ЗА ЗП + ИП

1054

1054

1152

В

 РАЗДЕЛ В

Факултативна подготовка

 

 

 

1.

Фолклор и митология

68

68

72

2.

Езикова култура

34

34

36

 

Общо за РАЗДЕЛ В

102

102

108

 

ОБЩО ЗА ЗП+ИП+ФП

1156

1156

1260

Пояснителни бележки:
 

1.                  Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба. 

2.                  Училищният учебен план е неразделна част от иновативен проект за включване на училището в системата на иновативните училища, съгласно Решение № 391 на Министерския съвет на Република България от 17.07.2017 год. за приемане на списъка на иновативните училища (обн. - ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.).

3.                  Часовете от Раздел Б – избираеми учебни часове и от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени за разширена и допълнителна подготовка на основание чл. 82, ал. 2 от ЗПУО за придобиване на ключови компетентности по български език, общуване на чужди езици, социални и граждански компетентности. Неразпределените часове за факултативна подготовка ежегодно се предлагат за организиране на дейности, отговарящи на интересите и потребностите на учениците. 

4.                  При разпределението на учебните часове на основание и при спазване на чл. 3, ал. 2 от Наредба №4/30.11.2015 год. са направени следните промени:

-                     Пети клас – в раздел Б се въвежда втори чужд език (руски език) с хорариум 85 часа и се разширява обучението по български език и литература с 34 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план; в раздел В се въвеждат нови учебни предмети ,,Фолклор и митология“ с хорариум 68 часа и „Езикова култура“ с хорариум 34 часа.

-                     Шести клас – в раздел Б продължава обучението по втори чужд език (руски език) с хорариум 85 часа и се разширява обучението по български език и литература с 34 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Фолклор и митология“ с хорариум 68 часа и „Езикова култура“ с хорариум 34 часа.

-                     Седми клас – в раздел Б продължава обучението по втори чужд език (руски език) с хорариум 72 часа и се разширява обучението по български език и литература със 72 часа, като 36 часа от тях се осигуряват съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Фолклор и митология“ с хорариум 72 часа и „Езикова култура“ с хорариум 36 часа.

5.                  Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.

6.                  Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ЗП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортнa дейност , съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортна дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортна дейност, по един час седмично, се провеждат във физкултурния салон или на физкултурните площадки в зависимост от сезонните промени, извън останалите учебни часове.

7.                  Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището, провежда се един път седмично. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление.