Профили/професии

                              

                                     Професия „Танцьор“ с две специалности –

„Български танци“ и „Модерен танц“

Приемът на ученици в паралелката с обучение по професия „Танцьор“ е след завършен VII клас. Обучението е с 5-годишен срок и завършва с държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Общата професионална подготовка очертава рамката, в която може да се реализира професията, а отрасловата и специфичната професионална подготовка насищат обучението с важни теоретични знания и умения, намиращи приложение по време на учебната и учебно-творческата практика, провеждана в реална професионална репетиционна и концертна среда. Наред с овладяването на танцово-сценичните умения, учениците получават и пълната общообразователна подготовка, обхващаща учебния материал от осми до дванадесети клас. Обемът знания и предвидения за това хорариум от часове е в пълно съответствие с държавните образователни изисквания за всички средни училища и гимназии. Разширеното изучаване на английски език, който в XI и XII клас се конкретизира в чужд език по професията, дава добра основа за реализация в сферата на туризма, развлекателния бизнес в страната и чужбина, а добрата обща подготовка – за продължаване на образованието в други области на познанието, в български или в чуждестранни университети.

Учениците избират специалността при постъпване в училище и се обучават по съответния учебен план. Паралелката се дели на две групи по предметите, различни за двете специалности.

Специфика на обучението по професия „Танцьор“,

специалност „Български танци“

Освен изграждането на основните качества и умения у бъдещите изпълнители, учениците имат за задача да усвоят танци от етнографските области в България, като се започне от Северняшката, Шопската, Тракийската, Родопската, Добруджанската и се завърши с Пиринската област.

Усвояването на стъпките, стила и характера на танците от всяка една фолклорна област допринася за развитието и усъвършенстването на различни страни от цялостното формиране на бъдещите танцьори. Северняшките танци, със своята лекота и отчетлив ритъм носят пъргавина; шопските танци усъвършенстват бързината при работа с краката; в тракийската ръченица се развиват техническите умения, като се обръща внимание на ръцете и корпуса; добруджанските танци развиват амплитуда и енергичност и доразвиват играта на тялото и раменете. Пиринските танци се отличават с висока емоционална наситеност и дълбок вътрешен заряд. Именно при тях проличават в най-голяма степен постигнатата виртуозност и артистична зрялост.

Наред с българските народни танци се изучават класически екзерсис, български екзерсис, танци на народите, теория и методика на специалността, композиция, импровизация и сценично поведение, актьорско майсторство, разчитане и описание на танца.

За съвременния професионален танцьор, независимо в каква сфера и жанр ще се реализира, заниманията с класически танц са задължителни. В часовете по класика се усъвършенстват техническите умения, постановката на корпуса и културата на сценично поведение. Останалите от изброените специални предмети са абсолютно необходими за цялостното изграждане на съвременния танцов артист не просто като изпълнител, а като познавач, ценител и творец.

Концертните изпълнения, в които участват ученици от всички класове, се подготвят в часовете по танцов ансамбъл. Танцът е неразделно свързан с музиката. Екипността във взаимоотношенията между хореограф и корепетитор е изключително важна за добрата атмосфера и високите резултати в процеса на обучение. Музикалният съпровод в часовете по български танци е на акордеон, а в часовете по класически екзерсис – на пиано.

УЧЕБЕН ПЛАН

„Български танци“

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 212 МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА

ПРОФЕСИЯ:                                                    код 212050 ТАНЦЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ:                                            код 2120501 БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ -                  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ -                              5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИ -                           дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА -              клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършен VII клас

 

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

                      Начало на учебната година: 15.09.

Клас

Първи срок

Втори срок

VІІІ, ІХ,

18 учебни седмици

18 учебни седмици

Х и ХІ

18 учебни седмици

20 учебни седмици, от които 2 седмици за учебно-творческа практика

ХІІ

18 учебни седмици

13 учебни седмици, от които 2 седмици за учебно-творческа практика

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

 

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

Класове

Общо

Класове

Общо

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

2

 

36

2

29

2

   

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

108

108

-

360

108

-

87

-

195

555

Чужд език – Английски език

432

216

72

-

720

-

-

-

-

-

720

Чужд език – немски, руски език

-

72

72

-

144

72

-

58

-

130

274

Математика

108

108

72

-

288

72

-

58

-

130

418

Информационни технологии

36

36

18

-

90

-

-

-

-

-

90

История и цивилизации

72

72

126

-

270

-

-

-

-

-

270

География и икономика

36

36

90

-

162

-

-

-

-

-

162

Философия

36

36

72

-

144

-

-

-

-

-

144

Гражданско образование

-

-

-

-

-

36

-

29

-

65

65

Биология и здравно образование

54

36

72

-

162

-

-

-

-

-

162

Физика и астрономия

54

36

72

-

162

-

-

-

-

-

162

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

-

162

-

-

-

-

-

162

Музика

18

18

18

-

54

-

-

-

-

-

54

Изобразително изкуство

18

18

18

-

54

-

-

-

-

-

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

-

216

72

-

58

-

130

346

Обща професионална подготовка

                     

Чужд език по професията – Английски език

-

-

-

-

-

72

-

58

-

130

130

Здравословни и безопасни условия на труд

-

18

-

-

18

-

-

-

-

-

18

Предприемачество

36

-

-

-

36

-

-

-

-

-

36

Икономика

-

-

36

-

36

-

-

-

-

-

36

Общо за раздел А

1152

936

990

-

3078

432

-

348

-

780

3858

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б, в т.ч. учебно - творческа практика

-

216

162

64

442

720

64

580

64

1428

1870

Български език и литература

-

-

-

-

-

72

-

58

-

-

130

Отраслова професионална подготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория и методика на специалността

-

-

-

-

-

144

-

116

-

260

260

Композиция, импровизация и сценично поведение

-

-

-

-

-

36

-

29

-

65

65

Актьорско майсторство

-

-

-

-

-

36

-

29

-

65

65

Специфична професионална подготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Български танци

-

-

-

-

-

180

-

145

-

325

325

Разчитане и описание на танца

-

72

18

-

90

-

-

-

-

-

90

Учебна практика по:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Български танци

-

108

108

-

216

108

-

87

 

195

411

Класически екзерсис

-

36

36

-

72

72

-

58

-

130

202

Танци на народите

-

-

-

-

-

72

-

58

-

130

130

Учебно-творческа практика

-

-

-

64

64

-

64

-

64

128

192

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

64

3520

1152

64

928

64

2208

5728

Раздел В – факултативни учебни часове

 

144

144

144

 

432

144

 

124

 

 

700

Български екзерсис

72

108

108

-

288

108

-

93

-

201

489

Български танци

72

36

-

-

108

-

-

-

-

-

108

Английски език

-

-

36

-

36

36

-

31

-

67

103

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1296

1296

1296

64

3952

1296

64

1052

64

2476

6428

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1.                  Пълният курс на обучение за VIIIХІІ клас дава възможност за:

-         придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;

-         придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.

2.                  Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията: Танцьор, специалност Български танци“.

3.                  Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката.

4.                  Организацията на държавните изпити се определя при условията и по реда на Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование и Закона за професионалното образование и обучение.

5.                  Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

6.                  Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена от министъра на образованието и науката.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.                  Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Наредба № 61 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Танцьор.

2.                  Практическото обучение се организира като учебно-творческа практика на основание чл. 29, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от ЗПОО.

3.                  Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.

4.                  Учебно-творческата практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на институцията (организацията), в която се провежда практическото обучение.

5.                  Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети от общообразователната и професионалната подготовка, в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

6.                  Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.

7.                  Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ЗП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон или на физкултурните площадки в зависимост от сезонните промени, извън останалите учебни часове.

8.                  Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището, провежда се един път седмично. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление.

 

Специфика на обучението по професия „Танцьор“,

специалност „Модерен танц“

Целта на обучението е да се създадат кадри с максимално широко приложение и реализация: от трупи за модерен балет до танцов театър, мюзикъл и други подобни.

Учебната програма е съставена на база богатия опит на преподавателския екип, широкия спектър от наблюдения, специализации и участия в семинари с представители на последното поколение млади хореографи и преподаватели по съвременни танцови техники. Световна тенденция в модерната педагогика е изграждането на танцьори, които владеят максимален брой стилове и техники, наред с изключително добра подготовка по класически танц и джаз-денс. В тази връзка е и стремежът ни да се изградят комплексни качества у бъдещите танцьори, чрез изучаване на танцови дисциплини в няколко направления:

·       Класически танц - изработва всички необходими качества за един танцьор, като му дава задължителната основа в теоретично и техническо отношение и помага за изграждане на правилна постановка на корпуса;

·       Модерен танц е учебен предмет, който включва изучаването на различни видове, стилове и течения в съвременното танцово изкуство. Чрез овладяването и съчетаването на различни съвременни танцови техники учениците усвояват умения за себеизразяване чрез пластиката и движението, за пресъздаване на различни образци на танцовото изкуство и за реализация в различни по съдържание и специфика танцови спектакли. Някои от включените в програмата модули са:

-          „Джаз-денс” - едно вече утвърдено течение в съвременния танц, базирано на елементи от африканските и класическите традиции, позволява да се развият както танцувални умения, така и въображението чрез импровизации;

-          За първи път в България в програмата са включени и танци, обединени под най-общото понятие „Стрийт денс” - един твърде разпространен и актуален стил по света;

-          Стил „Марта Греъм” - развива използването на вътрешната енергия на тялото, пренасочена към танцувални движения, изразяващи личността. Тук отново голяма роля играе импровизацията;

-          Акробатична подготовка – застъпена е в процеса на работа, поради световната тенденция в танцовото изкуство да се включват все повече акробатични елементи.

·       Исторически танци и Танци на народите - разширяват познанията на учениците за различните култури. Специално внимание се отделя на българските народни танци – изучаването им е традиционно застъпено в нашето училище, а тенденцията за взаимодействие на националния ни танцов фолклор с останалите танцови техники е особено актуална и често срещана в хореографските търсения на съвременните български творци.

Наред с изброените предмети се изучават класически екзерсис, теория и методика на специалността, композиция, импровизация и сценично поведение, актьорско майсторство, необходими за цялостното изграждане на съвременния танцов артист не просто като изпълнител, а като познавач, ценител и творец. В учебния план са заложени по две учебни седмици в X, XI и XII клас за учебно-творческа практика в реална работна среда. Учениците от паралелката участват в ансамбъла на училището по модерни танци, с който изнасят многобройни концерти и се представят отлично в национални и международни конкурси.

Съчетанието на изброените учебни предмети и дейности отличава нашето професионално обучение от всички останали, предлагани в страната, повечето от които са тясно профилирани.

УЧЕБЕН ПЛАН

„Модерен танц“

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 212 МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА

ПРОФЕСИЯ:                                                    код 212050 ТАНЦЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ:                                            код 2120502 МОДЕРЕН ТАНЦ

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ -                  средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ -                              5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИ -                           дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА -              клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършен VII клас

 

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

                     Начало на учебната година: 15.09.

Клас

Първи срок

Втори срок

VІІІ, ІХ,

18 учебни седмици

18 учебни седмици

Х и ХІ

18 учебни седмици

20 учебни седмици, от които 2 седмици за учебно-творческа практика

ХІІ

18 учебни седмици

13 учебни седмици, от които 2 седмици за учебно-творческа практика

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

 

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

Класове

Общо

Класове

Общо

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

2

 

36

2

29

2

   

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

108

108

-

360

108

-

87

-

195

555

Чужд език – английски

432

216

72

-

720

-

-

-

-

-

720

Втори чужд език

-

72

72

-

144

72

-

58

-

130

274

Математика

108

108

72

-

288

72

-

58

-

130

418

Информационни технологии

36

36

18

-

90

-

-

-

-

-

90

История и цивилизации

72

72

126

-

270

-

-

-

-

-

270

География и икономика

36

36

90

-

162

-

-

-

-

-

162

Философия

36

36

72

-

144

-

-

-

-

-

144

Гражданско образование

-

-

-

-

-

36

-

29

-

65

65

Биология и здравно образование

54

36

72

-

162

-

-

-

-

-

162

Физика и астрономия

54

36

72

-

162

-

-

-

-

-

162

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

-

162

-

-

-

-

-

162

Музика

18

18

18

-

54

-

-

-

-

-

54

Изобразително изкуство

18

18

18

-

54

-

-

-

-

-

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

-

216

72

-

58

-

130

346

Обща професионална подготовка

                     

Чужд език по професията – английски език

-

-

-

-

-

72

-

58

-

130

130

Здравословни и безопасни условия на труд

-

18

-

-

18

-

-

-

-

-

18

Предприемачество

36

-

-

-

36

-

-

-

-

-

36

Икономика

-

-

36

-

36

-

-

-

-

-

36

Общо за раздел А

1152

936

990

-

3078

432

-

348

-

780

3858

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б, в т.ч. учебно- творческа практика

-

216

162

64

442

720

64

580

64

1428

1870

Български език и литература

-

-

-

-

-

72

-

58

-

130

130

Отраслова професионална подготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория и методика на специалността

-

-

-

-

-

144

-

116

-

260

260

Композиция, импровизация и сценично поведение

-

-

-

-

-

36

-

29

-

65

101

Актьорско майсторство

-

-

-

-

-

36

-

75

-

75

75

Специфична професионална подготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модерни танци

-

-

-

-

-

180

-

145

-

325

325

Исторически танци

-

72

18

-

90

-

-

-

-

-

90

Учебна практика по:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Модерни танци

-

108

108

-

216

108

-

87

-

195

411

Класически екзерсис

-

36

36

-

72

72

-

58

-

130

202

Танци на народите

-

-

-

-

-

72

-

58

-

130

130

Учебно-творческа практика

-

-

-

64

64

-

64

-

64

128

128

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

64

3520

1152

64

928

64

2208

5728

Раздел В – факултативни учебни часове

Класически танци

72

108

108

-

216

108

-

93

-

134

489

Съвременни танцови техники

72

36

-

-

108

-

-

-

-

-

108

Английски език

-

-

36

-

36

36

-

31

-

67

103

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1296

1296

1296

64

3952

1296

64

1052

64

2476

6428

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1.                  Пълният курс на обучение за VIIIХІІ клас дава възможност за:

-         придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;

-         придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.

2.                  Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията: Танцьор, специалност Модерен танц“.

3.                  Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката.

4.                  Организацията на държавните изпити се определя при условията и по реда на Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование и Закона за професионалното образование и обучение.

5.                  Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

6.                  Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена от министъра на образованието и науката.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.                  Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Наредба № 61 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Танцьор".

2.                  Практическото обучение се организира като учебно-творческа практика на основание чл. 29, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от ЗПОО.

3.                  Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.

4.                  Учебно-творческата практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на институцията (организацията), в която се провежда практическото обучение.

5.                  Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети от общообразователната и професионалната подготовка, в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

6.                  Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.

7.                  Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ЗП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон или на физкултурните площадки в зависимост от сезонните промени, извън останалите учебни часове.

8.                  Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището, провежда се един път седмично. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление.