Профили/професии

                                             Профил „Обществени НАУКИ“

(с интензивно изучаване на английски език)

Профилиращи предмети: История и цивилизации и Философия, или История и цивилизации и География и икономика

Приемът в този профил се осъществява след завършен VII клас. Обучението по история и цивилизации е подчинено на разбирането за изучаване на света и неговата цялост в развитие, на идеята, че националната история е част от световната.

Учебните предмети езикова култура, старобългарски език и избираемият модул „Археология“ в XI и XII клас подпомагат овладяването на обем от знания, предпоставка за развитие на качества за историческо мислене. Изучаването на класически език (старобългарски) дава възможност за по-задълбочено вникване в историята и културата по нашите земи. Избираемият модул „Археология“ изследва спецификата и разнообразието на различните сфери на живота в историческите периоди, чрез материалните останки от човешката дейност. Практически умения учениците могат да придобият чрез реално участие в археологически проучвания, експедиции и разкопки. Опознаването на езикова култура спомага за усъвършенстване на индивидуалния стил на говорене и писмено изразяване, за логичност и аргументираност при изказа.

Хорариумът на часовете по чужд език (интензивно изучаван английски език) гарантира свободно общуване и възможност за ползване на исторически изследвания и източници от цял свят.

В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език - според желанията на учениците и възможностите на училището (немски, френски, италиански или руски език).

Профилираната подготовка се осъществява в ХI и XII клас, като за целта учениците избират още два профилиращи предмета.

Обучението завършва с полагане на два Държавни зрелостни изпита - по Български език и литература и по един от останалите профилиращи предмети, изучавани във втори гимназиален етап.

Овладяването на чужд език и задълбоченото профилирано обучение по история и цивилизации дава възможност на завършилите този профил да бъдат конкурентноспособни за реализацията им както в областите на хуманитарните и правните науки, така и в много други области.

Учебният план е разработен по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език, при спазване на Наредба №4/30.11.2015 год. за учебния план и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка.

 

 

Образователна степен: Средна

I гимназиален етап

II гимназиален етап

 

Класове

Общо

Класове

Общо

ОБЩО

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ - Х

ХІ

ХІІ

XI - XII

VІІІ - ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

   

Раздел А - задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Първи чужд език

648

144

72

864

72

62

134

998

Втори чужд език

-

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

-

-

-

90

История и цивилизации

-

144

126

270

-

-

-

270

География и икономика

-

72

90

162

-

-

-

162

Философия

36

36

72

144

-

-

-

144

Гражданско образование

-

-

-

-

36

31

67

67

Биология и здравно образование

-

90

72

162

-

-

-

162

Физика и астрономия

-

90

72

162

-

-

-

162

Химия и опазване на околната среда

-

90

72

162

-

-

-

162

Музика

18

18

18

54

-

-

-

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

-

-

-

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

1080

1098

954

3132

432

372

804

3936

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б

72

54

198

324

720

620

1340

1664

Български език и литература

36

54

36

126

-

-

-

126

Първи чужд език

-

-

36

36

-

-

-

36

Математика

36

-

72

108

-

-

-

108

История и цивилизации

-

-

54

54

-

-

-

54

I профилиращ (История и цивилизации)

-

-

    -

-

180

155

335

335

II профилиращ (Философия или География и икономика)

-

-

-

-

180

155

335

335

III профилиращ (по избор на ученика)

-

-

-

-

180

155

335

335

IV профилиращ (по избор на ученика)

-

-

-

-

180

155

335

335

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В - факултативни учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел В

36

108

72

216

-

-

-

216

Старобългарски език

36

36

36

108

-

-

-

108

Езикова култура

-

-

36

36

-

-

-

36

Математика

-

36

-

36

-

-

-

36

История и цивилизации

-

36

-

36

-

-

-

36

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1188

1260

1224

3708

1152

992

2144

5816

                 

Пояснителни бележки:

-          В осми, девети и десети клас – в раздел Б се разширява подготовката по български език и литература, по математика, по първи чужд език и по история и цивилизации. В раздел В се въвеждат нови учебни предмети - „Старобългарски език“ и „Езикова култура“, допълва се подготовката по математика и по история и цивилизации.

-          В единадесети и дванадесети клас – избираемите учебни часове от Раздел Б се разпределят за профилирана подготовка между 4 профилиращи предмета, като първите два от тях са определени със сформирането на паралелката в осми клас при държавния план-прием след завършено основно образование (история и цивилизации и философия, или история и цивилизации и география и икономика). Третият и четвъртият профилиращи предмети учениците са избрали в края на десети клас от предложените от училището. Обучението по първия и втория профилиращ предмет се осъществява по паралелки. Обучението по третия и четвъртия профилиращ предмет се осъществява в сборни групи от ученици от различни единадесети класове. Всеки профилиращ предмет се изучава чрез задължителни модули, определени в приложенията към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка. Задължителните модули по всеки профилиращ предмет се изучават общо 4 часа седмично, по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. Обучението по всеки профилиращ предмет включва и по 1 час седмично избираем модул, съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № 7 за профилираната подготовка и се осъществява по учебна програма, утвърдена от директора на училището. Избраните и изучавани профилиращи предмети не могат да се променят в 11 и 12 клас.