Профили/професия

               Паралелка с разширена подготовка по музика и по изобразително изкуство
                                                                    
V - VII клас

Паралелката с разширена подготовка по музика и изобразително изкуство е част от иновативния проект на училището, одобрен от Министерство на образованието и науката и обхваща прогимназиалния етап от V - VII клас.

Ранното обучение по изкуствата дава възможност за развитие на детските заложби и таланти и опознаване на творческия процес. Обучението е пряко свързано с професионалното ориентиране на ученика и му позволява да направи съзнателен избор на профил или професия след завършване на основното образование. От гледна точка на възпитанието, обучението по изкуства изгражда емоционалната отзивчивост на детето и му осигурява балансирано развитие в периода на неговото съзряване.

Часовете по предметите от задължителната подготовка се провеждат с целия клас. Те са същите като във всички останали училища и осигуряват цялата необходима подготовка за успешно явяване на НВО след завършен VII клас. Паралелката се дели на две групи в избираемите часове, в които учениците изучават или изобразително изкуство, или музика. Във факултативните часове учениците отново се обучават заедно, целия клас.

В раздел Б на учебния план на учениците с разширена подготовка по изобразително изкуство, часовете са разпределени за обучение по рисуване и живопис. Обучението се реализира от учители – известни варненски художници. Учениците имат възможност за постоянни изяви и участия в регионални и национални конкурси. Училището разполага със собствена галерия „Ракурси“, в която се излагат творбите на учениците. Най-добрите работи се публикуват в ежегодния Алманах за творчество.

В раздел Б на учебния план на учениците с разширена подготовка по музика, часовете са разпределени за обучение по народно пеене, народни инструменти (гъдулка, гайда, кавал, тамбура), поп и джаз пеене, китара, акордеон и пиано. Включени са и часове по солфеж и елементарна теория на музиката. Часовете по музикален инструмент, пеене и задължително пиано са индивидуални и се провеждат преди или след учебните занятия в специализирани кабинети. Обучението по музика дава възможност на учениците да развият своя творчески потенциал, да вземат участия в конкурси, училищни продукции и концерти. В рамките на заниманията по интереси учениците могат да се включат допълнително в хорова или оркестрова практика.

Училището разполага с концертна зала и артсалон.

Всяка година в училището се провежда Пролетен салон на изкуствата, в рамките на който учениците имат редица възможности за изява на своите таланти пред публика.

Съвместяването на обучение по два вида изкуство в една паралелка допълнително дава възможност за обогатяване културата на учениците чрез неформалното общуване.

В рамките на факултативната подготовка в 5 и 6 клас е предвиден по един час допълнително математика, а в седми клас – един час допълнително български език и литература и два часа математика седмично. Това допринася за много добрите резултати на НВО след завършен 7 клас и за успешното продължаване на образованието в първи гимназиален етап.