Общинска среща
   Beehive
Седмица на движението
   Дърво с корен
   Сбогом, приятели.
  Успехи на учениците

 
 

 Ученическият съвет на Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ се състои от 62 членове - отговорници /представители/ на всеки клас и изявени ученици от гимназията и се подпомага от педагогическите съветници.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

1.    Ученическият съвет на гимназията /УСГ/ е орган на ученическо самоуправление, даващ възможност на учениците да вземат активно участие при решаване на проблеми и осъществяване на дейности, касаещи ученическата общност и за издигане имиджа на учебното заведение.

2.    УСГ е посредник между ученици, учители и административно ръководство.

3.    УСГ играе ролята на помощен орган на училищното ръководство.

4.    Представители на УСГ имат право да представляват потребностите и интересите на учениците пред Педагогическия съвет /ПС/.

5.    Основни принципи на действие на УСГ са: демократичност, толерантност, отговорност, справедливост, инициативност.

6.    УСГ защитава  правата на учащите в НГХНИ в съответствие с Правилника на НГХНИ и Международните конвенции за правата на детето и човека.

7.    УСГ съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на НГХНИ.

8.    УСГ организира  училищни и извънучилищни занимания, състезания, концерти, социални кампании и разработва проекти.

9.    УСГ представлява учениците пред други институции.

10. УСГ подобрява информираността на учениците на гимназията за дейности, свързани както с учебния процес, така и с извънкласните дейности.

      През годините Ученическият съвет на НГХНИ “Константин Преславски“ се е утвърдил като общност на млади и активни личности, които защитават правата си и развиват общността. Представители на съвета много пъти са заявявали позициите на учениците на НГХНИ  на национално, областно и местно ниво в различни конференции, семинари и обучения. Ученическият съвет изяви позицията си за Закона за народната просвета и даде своите предложения за допълнения и изменения, с което показа загрижеността си за бъдещето на българското образование.