Начало Новини Прием Учебни профили Катедри Контакт Награди Реализация Настоятелство
 

 

 

                                      

                                                   Решение 1 от 13.11.2014 г.

 

                                      Процедура за обществена поръчка

договаряне без покана с предмет
"Доставка на Газьол за отопление, маркиран-червен, за нуждите на Национа   лна гимназия за хуманитарни науки и изкуства /НГХНИ/ "Константин Преславски" - гр. Варна за срок от 1 /една/ календарна година."

                                  идентификационен номер в РОП 02679-2014-0002