График  

  

 

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства

“Константин Преславски” - Варна

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН IV КЛАС

НА МЕСТА, ОПРЕДЕЛЕНИ С УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


1. За учебната 2021/2022 година в V клас на СУ за ХНИ „Константин. Преславски“ – Варна могат да се преместят 78 ученици в 3 паралелки по 26 ученици, както следва:

- една паралелка с разширена подготовка по български език и литература (26 ученици) в една група;

- една паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство и по музика (26 ученици) в две групи – група за разширена подготовка по изобразително изкуство (13 ученици) и група за разширена подготовка по музика (с изучаване на гайда, гъдулка, кавал, тамбура, китара, акордеон, пиано, народно пеене или поп и джаз пеене - 13 ученици);

- една паралелка с подготовка по хореография (26 ученици) в две групи – подготовка по български народни танци и подготовка по модерни танци (по 13 ученици във всяка група).

2. Всички ученици в пети, шести и седми клас се обучават по училищни учебни планове, в които задължителните учебни предмети са еднакви и с еднакъв брой часове. Паралелката се дели на групи само в часовете за разширена подготовка по хореография, по музика и по изобразително изкуство.

3. Право на участие в училищния план-прием в V клас има всеки ученик, който успешно е завършил началния етап на основно образование и е посетил задължителните консултации по учебните предмети в разширената подготовка (БЕЛ, изобразително изкуство, музика, хореография). Консултациите са безплатни и се организират в училището, по предварително оповестен график. Преценката на нашите специалисти ще ориентира родителите, дали избираемият предмет е правилният избор на дейност, с която ученикът да се занимава в прогимназиалния етап, за да се развива най-успешно. Посещението на консултацииите се удостоверява със служебна бележка, издадена от съответния учител.

4. Учениците (чрез своите родители, настойници, попечители) могат да подадат заявление за преместване във всяка една от паралелките с приложени към него:

- удостоверение за завършен начален етап на основното образование;

- служебни бележки от посетените задължителни консултации (ако кандидатства за повече от една паралелка/група).

В заявлението могат да се посочат повече от една паралелка/група с разширена подготовка, подредени по ред на желанията.

5. Заявленията, удостоверението и служебните бележки по т. 4 се подават от 23 до 27.06.2021 г:

а) онлайн на електронната поща на училището – nghni_varna@abv.bg сканирани или заснети, като прикачен файл/файлове към имейла;

или

б) в канцеларията на училището.

6. При подаване на заявление:

а) онлайн - заявлението се обработва от определения за това служител чрез поставяне на входящ номер, който заявителят получава в срок от 24 часа на имейла, от който го е подал. В случай че след посочения период заявителят не е получил имейл с входящ номер, следва да се свърже със служител от училището на телефон 052/622 337;

б) в училището - заявителят получава входящ номер срещу подпис на заявлението.

7. В случай, че постъпилите заявления за преместване са повече от местата в паралелката, определени с училищния план-прием или от местата в групата за разширена подготовка, класирането за преместване се извършва след последователно прилагане на следните критерии:

7.1. Поредност на желанията в заявлението за преместване (пример: когато ученикът се класира за паралелка/група по първото си желание, той има предимство пред останалите, които кандидатстват по второ, трето, четвърто или пето желание); 

7.2 Класиране по низходящ ред, в зависимост от получения сбор от точките от НВО и съответните оценки в удостоверението за завършен начален етап на основното образование, приравнени към точки, както следва:

- за паралелката с разширена подготовка по български език и литература: три пъти точките от НВО по БЕЛ + точките от НВО по математика + два пъти оценката по български език и литература + оценката по математика + оценката по чужд език;

- за паралелката с групи за разширена подготовка по хореография: точките от НВО по БЕЛ + точките от НВО по математика + оценката по български език и литература + оценката по математика + оценката по чужд език + два пъти оценката по физическо възпитание и спорт + оценката по музика;

- за паралелката с група за разширена подготовка по музика: точките от НВО по БЕЛ + точките от НВО по математика + оценката по български език и литература + оценката по математика + оценката по чужд език + три пъти оценката по музика;

- за паралелката с група за разширена подготовка по изобразително изкуство: точките от НВО по БЕЛ + точките от НВО по математика + оценката по български език и литература + оценката по математика + оценката по чужд език + три пъти оценката по изобразително изкуство.

За приравняването на оценки към точки се използва следната скала:

- отличен 6 се приравнява на 50 точки;

- много добър 5 се приравнява на 39 точки;

- добър 4 се приравнява на 26 точки;

- среден 3 се приравнява на 15 точки.

7.3. Класиране по низходящ ред по сбора от точките от националното външно оценяване.

8. Когато в класирането има ученици с равен сбор от точки по т. 7.1, 7.2 или 7.3 и с броят им се надхвърля броя на местата по т. 1 за съответната паралелка/група, те се подреждат по низходящ ред, съобразно сбора от оценките (приравнени в точки) по български език и литература и математика от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

9. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 8, се подреждат в низходящ ред според оценката (приравнена в точки) по чужд език от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

10. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 9, се подреждат в низходящ ред според оценката (приравнена в точки) по човекът и обществото от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

11. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 10, се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките (приравнени в точки) по човекът и обществото и човекът и природата от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

12. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 11, се подреждат в низходящ ред по общия успех от удостоверението за завършен начален етап на основното образование. Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценки по учебните предмети, изучавани в общообразователната подготовка (раздел А от Рамковия учебен план за общо образование за основната степен на образование).

13. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 12, се подреждат в низходящ ред според наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училището.

14. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 13 се класират по случайно число (от най-малкото към най-голямото), генерирано онлайн в присъствието на родителите. Случайното число се генерира за всички ученици, подали заявление и се използва при нужда от такъв допълнителен критерий. Конкретната процедура, платформата която ще се използва и времето на генериране на случайните числа ще се съобщят своевременно, ако се стигне до прилагането на този последен критерий.

15. Класирането на учениците се публикува до 17:00 часа на 29.06.2021 г. в училище и на адрес: http://www.nghni-varna.com/.

16. От 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. класираните ученици подават в училището следните документи за преместване:

·         заявление до директора;

·         оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основното образование;

·         копие на удостоверението за раждане.

17. След срока по т. 16, при наличие на незаети места, се повтаря процедурата от т. 5 до т. 14 по утвърден от директора график, до запълване на местата, определени с училищния план-прием.

18. За незаети се смятат местата:

·         за които няма ученици, желаещи да се преместят;

·         на класирани, но незаписали се ученици в срока, съгласно графика;

·         на записали се и след това изтеглили документите си ученици.

19. Незаетите места се обявяват в училището и на адрес: http://www.nghni-varna.com/.

20. Над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието могат да бъдат преместени близнаци в паралелката, в която един от тях е записан, ако отговарят на условията на т. 3.

21. В срок до началото на учебната 2021/2022 година списъците на приетите ученици по паралелки се утвърждават със заповед на директора.