Профили/професия

             

Профил „Хуманитарни науки”
по рамков учебен план за профилирано образование
с интензивно изучаване на английски език –
една паралелка (STEM)
 

 

Прием след завършен VII клас. Срок на обучение – 5 г.
Профилиращи предмети – български език и литература, история и цивилизации, математика, информационни технологии.
Интензивно изучаван език в VIII клас – английски (18 часа седмично).
Балообразуването при приема включва удвояване на резултата по български език и литература от НВО, удвояване на резултата по математика от НВО и оценките по български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование.

Приемът в този профил се осъществява след завършено основно образование. Учебните програми на предметите, които подпомагат профила, стимулират индивидуалните интереси, способности и дарования на учениците.
Профилът залага на предимствата на STEM обучението, което дава възможност за интеграция на отделените предмети в учебната програма за реализиране на по-голям проект. Това позволява на учениците да разберат връзките между предметите, които изучават в училище и им помага да си отговорят на въпроси, като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам това, което уча?“. Проектният принцип на обучение позволява по-дълбокото изследване на даден проблем, дава възможност за работа по групи с цел разработване на няколко самостоятелни решения на един и същи проблем, учи учениците да планират, организират и проучват. Практическите занимания спомагат за развиване на способности и умения, необходими за реализацията на проекта.
Първият профилиращ предмет акцентира на знанията и уменията в областта на българския език и литературата. Създават се условия за отлично усвояване на езиковите норми, за осмислянето на литературните произведения в потока на културния процес, изграждат се умения за правилно структуриране и логически последователно изграждане на текст, за презентиране на идеи, за водене на дебати. Учениците биха могли да участват в различни литературни конкурси, имат възможност да се изявяват в ежегодната Национална литературна конференция, организирана от училището, да се включват с авторски текстове или преводи в ежегодния Алманах на училището или в училищния вестник „Профили“, да изпробват перото си в Националната олимпиада по български език и литература.
Интензивното изучаване на английски език гарантира свободно общуване и възможност за продължаване на образованието в различни области на познанието, в български или в чуждестранни университети.
Уникалният облик на паралелката се дължи на съчетаването на хуманитарни знания и умения с логическите фундаменти на основните математически направления, чрез STEM-профилиращите предмети математика и информационни технологии.
Обучението по информационни технологии е предпоставка за реализиране в области, където тази наука се използва като инструмент за получаване на практически и научни резултати. Естествената връзка на математиката с информатиката и компютърните технологии дава необходимата подготовка на учениците за работата с готови програмни продукти и създаване на уеб-базирано съдържание.
Учебният план включва освен задължителните предмети, така и редица нови, уникални, залегнали в иновативния проект на училището: „Езикова култура“, „Старобългарски език“, „Риторика“, „Латински език“, „Старогръцки език“, „Редактиране и предпечат“. Целите са основно две: от една страна - разширяване основата за задълбочаване на знанията и уменията по задължителните предмети; от друга страна – усвояване на начини и методи за прилагане на придобитите знания и умения за решаване на проблеми от други области, които да бъдат основа за бъдещата професионална реализация на учениците.
Обучението завършва с полагане на два Държавни зрелостни изпита - по Български език и литература и по един от профилиращите предмети (история и цивилизации, математика или информационни технологии).
Училището ни винаги е било и е център за качествено образование, за личностно формиране и израстване на учениците. Стремежът ни е да се утвърди като успешно чрез диалог и сътрудничество, чрез въвеждане на иновативни практики в организацията и съдържанието на обучението, да е увлекателно и вдъхновяващо място за учениците и учителите. Чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и заложбите, училището подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като нравствена и толерантна личност с изразено гражданско съзнание и поведение. С приема в тази STEM паралелка поемаме предизвикателството да реализираме иновативни интердисциплинарни учебни концепции в областта на хуманитаристиката, науката, технологиите и комуникациите.
Учебният план е разработен по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език и е част от Иновативния проект на училището.

 

Образователна степен: Средна

I гимназиален етап

II гимназиален етап

 

Класове

Общо

Класове

Общо

ОБЩО

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XI – XII

VІІІ – ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

   

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

               

Български език и литература

144

144

108

396

108

93

201

597

Първи чужд език

648

144

72

864

72

62

134

998

Втори чужд език

-

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

-

-

-

90

История и цивилизации

-

144

126

270

-

-

-

270

География и икономика

-

72

90

162

-

-

-

162

Философия

36

36

72

144

-

 

-

144

Гражданско образование

-

-

-

-

36

31

67

67

Биология и здравно образование

-

90

72

162

-

-

-

162

Физика и астрономия

-

90

72

162

-

-

-

162

Химия и опазване на околната среда

-

90

72

162

-

-

-

162

Музика

18

18

18

54

-

-

-

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

-

-

-

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

1080

1134

954

3168

432

372

804

3972

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б

72

54

198

324

720

620

1340

1664

Български език и литература

36

-

72

108

72

62

134

242

Езикова култура

-

-

-

-

36

31

67

67

Старобългарски език

36

54

36

126

-

-

-

126

Първи чужд език

-

-

72

72

72

93

165

237

История и цивилизации

-

-

-

-

180

155

335

335

Философия

-

-

-

-

108

93

201

201

Риторика

-

-

-

-

36

0

36

36

Информационни технологии

-

-

18

18

144

124

268

286

Математика

-

-

-

-

72

62

134

134

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1188

1152

3492

1152

992

2144

5636

Раздел В - факултативни учебни часове

Максимален годишен брой часове за раздел В

36

144

144

324

144

93

237

561

Български език и литература

-

36

-

36

-

-

-

36

Езикова култура

36

36

36

108

-

-

-

108

Първи чужд език

-

-

-

-

-

-

-

-

Втори чужд език

-

36

-

36

-

-

-

36

Латински език

-

-

-

-

72

62

134

134

Старогръцки език

-

-

36

36

36

-

36

72

Риторика

-

36

36

72

-

-

-

72

Редактиране и предпечат

-

-

-

-

36

31

67

67

Информационни технологии

-

-

36

36

-

-

-

36

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1188

1332

1296

3816

1296

1085

2381

6197

                 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.        Учебният план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2.                 Учебният план е неразделна част от иновативен проект за включване на училището в системата на иновативните училища, съгласно Решение № 391 на Министерския съвет на Република България от 17.07.2017 год. за приемане на списъка на иновативните училища (обн. - ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.).

3.                  Часовете от Раздел Б – избираеми учебни часове и от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени за разширена подготовка на основание чл. 82, ал. 2 от ЗПУО за придобиване на ключови компетентности по роден език и общуване на чужди езици, математическа компетентност, дигитална компетентност, социални и граждански компетентности, както и за профилирана подготовка по български език и литература, история и цивилизации, математика и информационни технологии. Неразпределените часове за факултативна подготовка ежегодно се предлагат за организиране на дейности, отговарящи на интересите и потребностите на учениците.

4.                  При разпределението на учебните часове, на основание и при спазване на чл. 15 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка са направени следните промени:

          -                     Осми клас
         В раздел Б се въвежда нов учебен предмет ,,Старобългарски език“ с хорариум 36 часа, а за разширена подготовка по български език и литература се разпределят 36 часа. В раздел В се въвежда нов учебен предмет ,,Езикова култура“ с хорариум 36 часа.

-                     Девети клас
          
В раздел А се увеличават часовете по български език и литература с 36 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. В раздел Б продължава обучението по новия учебен предмет ,,Старобългарски език“ с хорариум 54 часа. В раздел В продължава обучението по новия учебен предмет ,,Езикова култура“ с годишен хорариум 36 часа и се въвежда нов учебен предмет ,,Риторика“ с годишен хорариум 36 часа, както и се разширява подготовката по български език и литература и втори чужд език с по 36 часа.

-                     Десети клас
         
В раздел Б продължава обучението по новия учебен предмет ,,Старобългарски език“ с хорариум 36 часа; разширява се подготовката по български език и литература със 72 часа, по първия чужд език със 72 часа и по информационни технологии с 18 часа. В раздел В се разширява подготовката по информационни технологии с 36 часа, продължава обучението по новите учебни предмети ,,Езикова култура“ – 36 часа и ,,Риторика“ – 36 часа; въвежда се нов учебен предмет ,,Старогръцки език“ с хорариум 36 часа.

-                     Единадесети клас
          
В раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по български език и литература със 72 часа, по история и цивилизации със 180 часа, по математика със 72 часа и по информационни технологии със 144 часа. Допълва се профилираната подготовка с изучаването в раздел Б на философия със 108 часа, на първи чужд език със 72 часа и се въвежда обучение по новите учебни предмети „Езикова култура“ с 36 часа и „Риторика“ с 36 часа. В раздел В се разширява хуманитарната насоченост на профила с изучаването на новите учебни предмети ,,Латински език“ със 72 часа и ,,Старогръцки език“ с 36 часа, а профилираната подготовка по български език и литература и информационни технологии се разширява и интегрира чрез новия учебен предмет ,,Редактиране и предпечат“ с 36 часа седмично.

-                     Дванадесети клас
         
В раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по български език и литература с 62 часа, по история и цивилизации със 155 часа, по математика с 62 часа и по информационни технологии със 124 часа. Допълва се профилирана подготовка с изучаването в раздел Б на философия с 93 часа, на първи чужд език с 93 часа и продължава обучение по новия учебен предмет „Езикова култура“ с 31 часа. В раздел В продължава обучението по латински език с 62 часа и ,,Редактиране и предпечат“ с 31 часа.

5.                  Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.